25 jaar hoofdman

Huldiging hoofdman Ronny de Block: 30 april 2011

Van 1985 tot 2011

Na het overlijden van hoofdman Corneel Mathysen (nonkel kees) in april 1984, was er een grote leegte in het bestuur. Er werd door de toenmalige bestuursleden gezocht naar een geschikte opvolger. Eerst werd er in het bestuur gevraagd of er een kandidaat was, maar niemand voelde zich op dit moment geroepen om deze taak op zich te nemen. Ook in het dorp werd navraag gedaan of er geen geschikt persoon rondliep om de gilde te leiden en te sturen. Ook hier werd niemand gevonden die het gildenleven en zijn tradities tot in de puntjes kende. Deze onzekerheid binnen de gilde werd voor de toenmalige koning te groot. Na lange en soms hevige discussies met zijn vrouw, besloot hij dan toch om de sluier van hoofdman op te nemen. Zonder veel festiviteiten werd hem de sluier en daarbij de nodige verantwoordelijkheden overhandigd. De gilde had na 1jaar terug een hoofdman. Hiervan zijn enkele geschriften doch geen foto’s terug te vinden. CITAAT:( Op 5 mei 1985was het dan zover, er gebeurde heel wat die dag, namelijk om elf uur te hoogstraten kreeg onze gildenbroeder Jan Elst de gouden papegaai wegens 50jaar lid. Verder was het geen gewone dag want Ronny werd na het worstenbrood en de onvermijdelijke appelbollen, met 48 aanwezigen waarvan 38 stemgerechtigde met 35 ja’s en 2 neen’s en 1 ongeldige stem gekozen als nieuwe hoofdman.) Nu begon pas het echte werk voor Ronny. (Hij was immers al bestuurslid van1979). Vanaf toen was er geen koning meer. Dit probleem loste zichzelf op doordat in 1987 er een nieuwe koningsschieting op de agenda stond. Maar Ronny zag de gilde veel groter. Er moest terug een voltallig bestuur komen. Door omstandigheden had hij de portefeuille van griffier en schatbewaarder immers nog in zijn bezit. Dit was toch wel een grote verantwoordelijkheid voor één man. Daarom begon hij onder de toenmalige gildenbroeders te lobbyen of er geen geïnteresseerden waren voor deze functies. Zo kon hij in 1992 een nieuwe schatbewaarder ter stemming voordragen bij de algemene vergadering. In 1996 vond hij ook een gildenbroeder die de functie van griffier op zich nam. Zijn bestuur begon stilaan terug een vorm en structuur te krijgen. Zijn tweede doelstelling was om meer bekendheid bij de hoge gilderaad te krijgen. Daarom stelde hij voor om het koningschap op de wip te houden zodat ook de koning van de gilde naar het opperkoningschap kon meedingen. Zijn zoektocht naar een wip was snel gevonden. De gildenbroeders van kalmthout waren bereid hem hier in te helpen. Zo werd in 1996 de éérste koning op de wip geschoten. De aanzet is gegeven om in 2000 mee te schieten voor het opperkoningschap. Stilaan wordt de gilde meer en meer bekent bij de hoge gilderaad. Het gildenleven wordt een grote passie van Ronny.

Het bijwonen van vergaderingen van de HGR, studiedagen en gildencongressen vond hij en taak die hij op zich moest nemen. Ook het in stand houden van het ledenbestand laat hem zeker niet onberoerd. Bij het overlijden van gildenbroeder Boden R. komt de gilde einde 1997 zonder schietstand. De zoektocht kan beginnen. Als noodoplossing word er uitgeweken naar de quarantainestallen te Essen. Maar Ronny blijft verder zoeken naar een plaats in wildert zelf. In 1998 worden de eerste afspraken gemaakt met het bestuur van k s v wildert om en nieuwe schietstand te bouwen in de 11 novemberstraat. Op 4decemder 1999 wordt de eerste spadensteek gezet en 10 maanden later is hij de troste hoofdman van een nagelnieuwe (vijsnieuwe) gildenkamer. (Terug naar de oude stek van 1960). Om de gilde ook financieel verder te doen groeien kan hij de gildenbroeders en -zusters er toe aanzetten om een restaurantdag in te richten. In februari 1999 is de eerste restaurantdag een feit. Deze is tot op heden nog steeds een succes. Op 7mei 1999 kan hij met zijn bestuur ook de papieren van de nieuwe v.z.w. ondertekenen. Nu moet alles volgens de wettelijke weg verlopen, hij ziet er op toe dat er een algemene vergadering wordt georganiseerd en dat alles goed genoteerd wordt. Maandelijks brengt hij het bestuur samen om afspraken binnen de gilde vast te leggen. Om de gilde nog meer bekendheid te geven binnen het gildenleven richt hij samen met de hoofdvrouw een dansgroep op. Eind november 2003 start men met het repeteren van enkele gildendansen, 12 juni 2004 is er een eerste optreden op de dorpsdag te Wildert. Onze hoofdman is trots en fier op zijn gildenbroeders en -zusters. Doch zijn droom is nog niet ten einde. Het 300jarig bestaan van de gilde is in aantocht. Dit kan toch niet passeren zonder een groot feest. Een nieuwe vlag word aangekocht en de oude gerestaureerd. Hij pleegt overleg met zijn gildenbroeders en –zusters en op de voorjaarsvergadering van de H.G.R in 2006 doet Ronny de officiële aanvraag voor het inrichten van het schietspel in mei 2007. Deze word toegewezen aan de sint–andriesgilde en Ronny start direct met de eerste afspraken. Op 13mei 2007 is het schietspel een feit. Mede door de goede organisatie van de hoofdman is dit een geweldig succes. Vanaf nu heeft men bij de H.G.R meer respect voor de gilde en zijn hoofdman. Nu dit deel van Ronny zijn droom is verwezenlijkt is het tijd om zijn aandacht te vestigen op het gildenbezit. De gildentrom krijgt in juni 2010 op zijn beurt een grondige restauratie. Een nog houdt het niet op. De eerste gedachten van een koningsbreuk en hoofdmansketting zijn ook al in de maak. Wat gaat er nog allemaal volgen in Ronny zijn droom. Enkel de tijd zal dit uitwijzen.

Ronny hierbij willen wij, het bestuur, de gildenbroeders en -zusters u van harte danken voor de 25 jaren van inzet in goede en minder goede dagen. Ook willen we in dit verhaal u vrouw en onze hoofdvrouw niet vergeten want ook mede door haar steun is een stuk van uw droom waarheid geworden. Wij hopen van ganser harte nog vele jaren beroep op u te kunnen doen zodat deze gilde toch blijft voorleven in ons dorp. En laat ons binnen 25jaar nog eens spreken op uw 50ste jubileum. Van harte dank en tot ziens. (Overhandigen van tinnenschotel, bloemen, cadeaubon)

auteur: E.Schrooyen